Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Informacja dla osób, które wróciły z zagranicy od 15.03.2020r. kliknij

Informacja dla osób, które przekroczyły granicę z dniem 01.04.2020 r.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. (poz. 566), osoby te podlegają obowiązkowej kwarantannie wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Kwarantanna trwa 14 dni licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy. Osoby te winny niezwłocznie skontaktować się telefonicznie pod numery telefonów podane poniżej. Przypomina się, że osoby te nie są zwolnione od obowiązku izolacji od pozostałych domowników.

Warunki kwarantanny - kliknij.

 

Obowiązek zainstalowania aplikacji na telefon !!!    Kliknij!!!

Na podstawie art. 15 pkt 4 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (poz. 567)o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 powstał nowy obowiązek dla osób które wróciły do Polski po 1-04-2020 r.:

 

1.Osoba podlegająca na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oprogramowanie służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do potwierdzania realizacji tego obowiązku.

2. Obowiązek zainstalowania i używania oprogramowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzącej lub niedowidzącej), osoby, która złożyła oświadczenie, że nie jest abonentem lub użytkownikiem sieci telekomunikacyjnej lub nie posiada urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się do Policji lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca odbywania kwarantanny. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej."

 

Pouczenie o przestrzeganiu zasad kwarantanny  - kliknij.

PROSIMY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ ZASAD KWARANTANNY - ZA NIEPRZESTRZEGANIE KWARANTANNY GROZI KARA OD 5 000 ZŁ DO 30 000 ZŁ.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491) osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy państwowej informuje pracodawcę o jej odbywaniu. Informację tę przekazuje się pracodawcy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

W celu wypłaty osobie odbywającej taką kwarantannę za okres jej trwania, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, osoba ta w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Link do strony ZUS o oświadczeniu o kwarantannie.

przejdź do strony

Zobacz zalecenia dla branż przygotowane we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

KOMUNIKAT

 

INFORMACJE W SPRAWIE KORONAWIRUSA:

od dnia 28.03.2020 r.

w godzinach 7.30-19.35 siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:

134341458

134341452

134911261

134341459

a po 19.35 telefon alarmowy: 

576 605 550.

 

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl, m.in. „Komunikat dla podróżujących”, „Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)” oraz „Zasady postępowania w PODRÓŻY LOTNICZEJ oraz w portach lotniczych w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)”. Zachęcamy również do odwiedzania strony Głównego Inspektoratu Sanitarnego na Facebooku, gdzie zamieszczane są najnowsze informacje.

 

Dodatkowo informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Nr infolinii to: 800 190 590.

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Status prawny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie jest organem administracji publicznej należącym do struktur administracji zespolonej - Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obszar jego właściwości obejmuje powiat brzozowski.

Podlega Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie, jako organowi nadrzędnemu.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie. Działa w formie zakładu opieki zdrowotnej finansowanego z budżetu państwa (jednostka budżetowa), dla którego organem założycielskim jest Minister Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie oraz Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie jest Zofia Cwynar.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie przyjmuje w sprawach skarg, wniosków i zażaleń po wcześniejszym uzgodnieniu w każdy poniedziałek od 15:05 do 16:30.

Klauzula Informacyjna RODO

 

Historia zmian