Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kontakt z dzieckiem w wieku przedszkolnym i z dzieckiem w wieku 10-12 lat.

 

Bezpieczne Ferie

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie przypomina.

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.

2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!

3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!

4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!

5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!

6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych opiekunów.

7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!

8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.

9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.

10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niedozwolone!

11. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.

12. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.

13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.

14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Do zadań Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży należy:


1) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny w zakładzie nauczania i wychowania;
2) nadzór nad jakością wody w kontrolowanych zakładach;
3) nadzór nad warunkami prawidłowego żywienia w zakładach nauczania i wychowania;
4) kontrola przestrzegania wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych
placówkach oświatowo-wychowawczych;
5) nadzór nad higieną procesów nauczania;
6) nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi wypoczynku dzieci i młodzieży;
7) kontrola warunków sanitarno-zdrowotnych i środowiska pracy w pracowniach i warsztatach
szkolnych;
8) kontrola gospodarki substancjami i preparatami chemicznymi w pracowniach chemicznych;
9) współdziałanie w realizacji programów oświaty zdrowotnej realizowanych w szkołach i innych
placówkach oświatowo-wychowawczych


Ciężar tornistrów - wyniki badania Głównego Inspektora Sanitarnego


 


Ogólne zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych.

 

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie w nawiązaniu do prowadzonych w krajach Unii Europejskiej licznych kampanii edukacyjnych i promujących picie wody bezpośrednio z kranu czy ze źródełek w szkołach informuje jak niezwykle istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów dla zdrowia dzieci i młodzieży jest picie odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia. Niedostateczne nawodnienie organizmu może powodować zmęczenie, ból głowy, oraz utrudniać uczenie się. Dlatego też tak ważne jest zapewnienie dzieciom przebywającym w szkole możliwości prostego dostępu do wody pitnej. Spożywanie wody bezpośrednio z kranu czy z innych dystrybutorów wpłynęłoby na ograniczenie spożycia napojów słodzonych i przeciwdziałałoby powstawaniu próchnicy, nadwadze i otyłości a także spowodowałoby powstawanie mniejszej ilości odpadów. Spożywanie wody wodociągowej wymaga jednak zapewnienia odpowiedniej jakości takiej wody, by nie powodowała niechęci do picia. Zmiana  smaku, zapachu czy wyglądu będzie nieakceptowana dla konsumentów. Zatem, by spożywana woda była bezpieczna dla zdrowia  i akceptowalna należy  zwrócić uwagę na następujące elementy:

1. odpowiednią jakość wody zasilającej urządzenia dystrybucyjne,

2. wybór optymalnego rodzaju urządzeń dystrybucyjnych,

3. lokalizację, rozmieszczenie i ilość urządzeń bezpośrednio udostępniających wodę

    wodociągową do picia,

4. fachowe podłączenie urządzeń, z zastosowaniem materiałów nie wpływających negatywnie 

    na jakość wody,

5. stały nadzór nad bieżącym stanem higienicznym urządzeń, z okresowym czyszczeniem

    i dezynfekcją urządzeń,

6. okresową kontrolą jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem jakości

    mikrobiologicznej.

 

Jakość wody zasilającej wewnętrzną instalację wodociągową powinna odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Ponadto należy zwrócić uwagę na wewnętrzną instalację wodociągową w budynku, której stan techniczny, korozja, złe połączenia przewodów mają także wpływ na jakość wody. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami służącymi do udostępniania dzieciom wody              w szkołach są:

- fontanny z wodą do picia

- dystrybutory wody

- urządzenia do napełniania butelek, z których uczniowie korzystają w ciągu dnia, także

  podczas zajęć szkolnych

- pojemniki lub dzbanki z wodą

Należy stwierdzić, że na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie część placówek oświatowych udostępnia dzieciom wodę z dystrybutorów

z wymiennych butli.

Za miejsca najbardziej odpowiednie do lokalizacji urządzeń udostępniających wodę do picia uważa się:

- szerokie korytarze

- pomieszczenia wspólnego użytkowania

- stołówki lub jadalnie

- miejsca w sąsiedztwie pomieszczeń dla personelu i administracji

- w pobliżu sal gimnastycznych lub treningowych

Urządzenia udostępniające wodę wodociągową do picia w placówkach szkolno-wychowawczych wymagają właściwego podłączenia do instalacji w sposób zapewniający ich sprawne działanie, a zarazem zapobiegający wtórnemu zanieczyszczeniu wody. Dlatego też czynność tę należy powierzyć fachowemu pracownikowi.

Ważną rzeczą jest także utrzymywanie urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym nie tylko z uwagi na zdrowie korzystających z nich dzieci , ale także elementem zachęcającym ich do korzystania z wody wodociągowej do picia. Dlatego też przed rozpoczęciem roku szkolnego, a także w czasie jego trwania należy przeprowadzać gruntowne mycie, czyszczenie

i dezynfekcję całości urządzeń dystrybuujących wodę, obejmujące także ich wewnętrzne powierzchnie oraz instalację wodną.

Natomiast kontrolne badanie jakości wody ma służyć jedynie potwierdzeniu, że ogół czynności mających utrzymać urządzenia we właściwym stanie sanitarnym przeprowadzane są właściwie i skutecznie.

Udostępnianie wody wodociągowej do picia w czasie ich przebywania w placówkach oświatowo-wychowawczych powinno być przedmiotem stałej troski kierownictwa i personelu placówki. Nie powinno poprzestawać się na samym instalowaniu urządzeń dystrybucyjnych, ale nadzorować ich działanie, stan sanitarny, analizować korzystanie z nich przez dzieci           i sposoby jego poprawy.

Ważne jest przekazywanie dzieciom, rodzicom informacji o korzyściach dla zdrowia płynących z właściwego nawodnienia organizmu i zastępowania słodzonych napojów odpowiedniej jakości wodą.

Zawsze alternatywą dla instalowania urządzeń udostępniających dzieciom bezpośrednio wodę wodociągową do picia jest dostarczanie do placówek szkolno-wychowawczych wody butelkowanej-źródlanej lub mineralnej.

 


 


Informacja dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicyWystępowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym przede wszystkim wśród dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. Przebywanie w skupiskach podczas wyjazdów, w tym także wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:
• związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
• używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji skóry i włosów
• codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
• mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
• wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
• systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp..

W przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą podczas pobytu w przedszkolu czy szkole należy poinformować o powyższej sytuacji pielęgniarkę szkolną lub wychowawcę.

Działania placówki nauczania i wychowania:
• przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzenia czystości skóry głowy i włosów u dzieci,
• w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych,
• w przypadku podejrzenia o występowaniu wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, pielęgniarka szkolna może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną,
• pielęgniarka informuje dyrekcję placówki o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz zaleca przeprowadzenie koniecznych zabiegów higienicznych,
• w miarę potrzeby dyrekcja placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki i skierowanać je do dzieci, rodziców i opiekunów,
• w przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (pomocą społeczną), w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników.

W razie potrzeby, w trudnych sytuacjach (duży zasięg występowania wszawicy, przewlekłe jej występowanie, trudne do rozwiązania przypadki) dyrekcja placówki może zwrócić się o wsparcie do właściwej terenowo powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej.

 


 

Wymagania, jakie powinny spełniać żłobki i kluby dziecięcePrzed założeniem żłobka/klubu dziecięcego ważne jest, aby zapoznać się z podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi to zagadnienie t.j. ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych z dnia 25 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 367).

Ponadto warto zapoznać się z:

• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. 2003, Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz. 690 z późn zm.),
• Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008, Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.).

Lokal, w którym będzie prowadzony żłobek/klub dziecięcy powinien znajdować się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych (przepisy powyżej) oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.

Żłobki i kluby dziecięce mogą być tworzone w różnego rodzaju budynkach np. w budynku funkcjonującej szkoły lub przedszkola, budynku po zlikwidowanej szkole lub przedszkolu, świetlicy środowiskowej, prywatnym domu lub mieszkaniu oraz innych, odpowiednio zaadoptowanych lokalach.

Ponadto dopuszcza się prowadzenie żłobka/klubu dziecięcego, dla nie więcej niż 15 dzieci, w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, jeżeli lokal znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozpraszających ognia, posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz oraz jeżeli został wyposażony w trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju, a także gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.

OGÓLNE WYMAGANIA LOKALOWE, SANITARNE I BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych z dnia 25 marca 2011 r., w lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek/klub dziecięcy powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Natomiast, według § 3 pkt 3, w lokalu, w którym prowadzony ma być żłobek/klub dziecięcy należy zapewnić czystość i porządek, a pomieszczenia utrzymywać
w odpowiednim stanie oraz przeprowadzać ich okresowe remonty i konserwacje.


Kryteria, którymi należy się kierować:
 

  • Otoczenie lokalu:• Ogrodzenie lokalu powinno być utrzymane w dobrym stanie technicznym.
• Należy zapewniać równą i utwardzoną nawierzchnię dróg i przejść, otwory kanalizacyjne, studzienki oraz inne zagłębienia, a także szlaki komunikacyjne właściwie zabezpieczyć.
• Urządzenia i sprzęt do zabawy powinny posiadać atesty/certyfikaty, a poprzez stałe przymocowanie do podłoża zapewniać dzieciom bezpieczne użytkowanie.
• Piasek w piaskownicy należy wymieniać, a piaskownice zabezpieczać przed zanieczyszczeniem odchodami zwierzęcymi.
• Należy zachować czystość terenu wokół budynku, usuwać odpady, a szczególnie odchody zwierzęce.
• Miejsce gromadzenia odpadów stałych powinno być utrzymane w dobrym stanie sanitarno – technicznym i oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką.
• W miarę możliwości należy zapewnić bezpieczne wyjście na otwarty teren wyposażony
• w urządzenia do zabaw dla dzieci i niedostępny dla osób postronnych, a niemowlętom możliwość leżakowania na tarasie lub werandzie.


Powierzchnia i wysokość pomieszczeń

• Powierzchnia pomieszczenia dla 3 – 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m² (dot. każdego pomieszczenia).
W przypadku liczby dzieci powyżej 5 powierzchnia ulega zwiększeniu proporcjonalnie do liczby dzieci.
• Powierzchnia przypadająca na każde dziecko wynosi co najmniej :
- 2 m² w przypadku gdy czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;
- 2,5 m² w przypadku gdy czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin.

• Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci musi wynosić minimum 2,5 m.

Ponadto, lokal, w którym tworzony i prowadzony jest:

• żłobek – powinien posiadać co najmniej dwa pomieszczenia, w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci
• klub dziecięcy – powinien posiadać co najmniej jedno pomieszczenie i miejsce na odpoczynek dla dzieci.


Pomieszczenia higieniczno – sanitarne żłobka / klubu dziecięcego

• Podłogi i ściany należy wykonać w sposób umożliwiający łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach.
• Ściany powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych do wysokości co najmniej 2 metrów.
• Należy zapewnić dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci.
• W urządzeniach sanitarnych należy zapewnić centralną regulację mieszania ciepłej wody.


Mikroklimat pomieszczeń

• Grzejniki centralnego ogrzewania należy osłonić przed bezpośrednim kontaktem
z elementem grzejnym.
• W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci należy zapewnić odpowiednią temperaturę (co najmniej 20º) oraz oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-EN 12464-1:2004.
• Co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieć możliwość otwierania.Wyposażenie

• Pościel i leżaki należy wyraźnie oznakować, przypisać do konkretnego dziecka i odpowiednio przechować, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń.
• Zapewnić stanowisko do przewijania dzieci oraz miejsce do przechowywania wierzchniej odzieży dzieci.
• Wyposażenie pomieszczeń powinno posiadać atesty/certyfikaty. Meble powinny być dostosowane do wymagań ergonomii, a zabawki spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać oznakowanie CE.
• Zapewnić warunki do przechowywania i podawania mleka matki dla dzieci je pijących.System pierwszej pomocy

• Apteczki znajdujące się w lokalu należy wyposażyć w podstawowe środki opatrunkowe.


Żywienie

• W żłobku zapewnia się wyżywienie przebywającym w nim dzieci, natomiast w klubie dziecięcym, z uwagi na mniejszą liczbę godzin pobytu, nie ma obowiązku zapewnienia wyżywienia przebywającym w nim dzieciom.
• Każdorazowo należy zapewnić dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków.
• W sytuacji gdy w placówce wykonywane czynności związane z przygotowywaniem posiłków dla dzieci, czyli związane z produkcją żywności muszą być spełnione wszystkie wymagania jak dla podmiotów produkcji lub obrotu żywnością określone w przepisach prawa żywnościowego np. wymagania higieniczne określone w przepisach rozporządzenia nr 852/2004, w tym m.in. obowiązek opracowania i wdrożenia procedury opartej na zasadach systemu HACCP.W przypadku gdy posiłki będą jedynie dostarczane przez rodziców lub dowożone w jakiejkolwiek innej formie, może być zastosowane tzw. Estetyczne podejście do wymagań higienicznych, zgodnie ze stanowiskiem zawartym w dokumencie pn. „Zbiór wytycznych w zakresie wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP oraz ułatwień we wdrażaniu zasad HACCP w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego”.
• W tym przypadku pracownicy wykonujący proste czynności związane z wydawaniem dzieciom posiłków powinny stosować zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP). Sposób podawania posiłków nie może powodować zanieczyszczenia tych posiłków.

 


Zmiana przepisów dotyczących wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

                            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie informuje, że nastąpiła zmiana przepisów, które dotyczą organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Głównym celem zmian w przepisach dotyczących opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku w czasie ferii letnich i zimowych jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa.

Wprowadzone zmiany dotyczące także organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży wpłyną na podniesienie wiedzy i umiejętności, niezbędnych w czasie pracy kierownikowi i wychowawcy wypoczynku.

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) weszły w życie od 1 kwietnia 2016r. Natomiast przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami weszły w życie od 6 kwietnia 2016r.

Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W rozporządzeniu określono:

  • termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, jego formy, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia,
  • liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy,
  • termin przekazania karty wypoczynku oraz wzór tej karty,
  • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika,
  • obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkoły i placówki, który nie wymaga zgłoszenia do kuratora oświaty,
  • program kursów na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku, w tym formy i wymiar zajęć,
  • wzór karty kwalifikacyjnej,
  • wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku.
  • dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach kursu na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku.

Organizatorzy wypoczynku mogą zgłaszać zamiar zorganizowania wypoczynku w okresie ferii letnich, w roku szkolnym 2015/2016, od 1 maja 2016 r.

Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) przestało obowiązywać.

Data stworzenia : 2015-01-01 23:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 23:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-10 11:17 Osoba modyfikująca : Administrator