Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Sekcja Higieny Pracy

Do zakresu działania Sekcji Higieny Pracy należy rozpoznawanie i ocena czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w celu ochrony pracowników przed chorobami zawodowymi, rozpoznawanie ryzyka zawodowego dotyczącego niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych a w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych;
2) kontrola poprawności kart charakterystyki oraz oznakowania substancji i preparatów chemicznych wprowadzanych do obrotu, produkowanych, importowanych lub stosowanych w zakładach pracy na terenie powiatu brzozowskiego;
3) realizacja zadań tematycznych specjalnych zlecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynikających z przynależności do sieci CLEEN;
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z obowiązującego prawa;
5) zbieranie informacji i opracowywanie sprawozdań o legalnym handlu prekursorami;
6) współpraca z policją w sprawie prekursorów narkotyków;
7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach chorób zawodowych jako organ pierwszej instancji;
8) nadzór nad warunkami pracy w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi występującymi w nadzorowanych zakładach pracy na terenie powiatu;
9) nadzór nad warunkami pracy w kontakcie z czynnikami biologicznymi występującymi w zakładach pracy na terenie powiatu;
10) współpraca z administracją samorządową i państwową, Państwową Inspekcja Pracy w zakresie nadzoru nad warunkami pracy.

Komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

Komunikat V

 Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112;

Zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE  wprowadzone dyrektywą z 2019 r. są kolejnym krokiem w procesie aktualizacji obowiązujących przepisów odnośnie do czynników rakotwórczych lub mutagennych.

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 6 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych:

trichloroetenu

4,4’-metylenodianiliny

1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryny)

1,2-dibromoetanu

1,2-dichloroetanu

spalin emitowanych z silników Diesla

oraz na umieszczenie oznakowania  „skóra” bez ustalenia wartości wiążącej dla:

mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza zawierających benzo[a]piren, które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy

olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.

 Komunikat VI

 Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy – trzecia część

 Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe propozycje Parlamentu Europejskiego i Rady wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 5 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych:

kadmu i jego związków nieorganicznych

berylu i jego związków nieorganicznych

kwasu arsenowego i jego soli, a także nieorganicznych związków arsenu

formaldehydu

4,4'-metyleno-bis-(2-chloroaniliny) (MOCA).

„DOPALACZE” nowa fala nowych narkotyków

Termin „dopalacz” nie posiada charakteru naukowego. To potoczna nazwa różnego rodzaju produktów, które zawierają substancje o działaniu psychoaktywnym. Nie znajdują się one na liście środków kontrolowanych przez ustawę o narkomanii. Ich spożycie ma na celu wywołanie jak najwierniejszego efektu narkotycznego – identycznego (a często wielokrotnie silniejszego) jakie wywołują narkotyki.

Różnice między „dopalaczami” a narkotykami (poza formalnymi, wymienionymi wyżej) można przedstawić następująco:

Narkotyki

Dopalacze

1,2,3 składnikowe

Wielo (7,8...) składnikowe

Wypracowane ścieżki postępowania przy uzależnieniu

Poszukiwanie sposobów pomocy uzależnionym

Reakcje przewidywalne (otępienie, halucynacje, pobudzenie)

Reakcje biegunowe (nieprzewidywalne)

Wysoka sprawdzalność testów

Wypracowane modele terapii

Brak szybkich testów wspomagających leczenie

Poszukiwanie modeli terapii

Znane następstwa

Nieznane następstwa

Często trwałe uszkodzenia

Problem zażywania „dopalaczy” dotyczy głównie młodzieży gimnazjalnej, uczącej się
w liceach, szkołach zawodowych i technicznych.

Posiadana przez PSSE w Brzozowie statystyka zatruć na terenie naszego powiatu zgłaszanych przez Szpital brzozowski potwierdza tę tezę.

W ostatnich dniach przez Polskę przetoczyła się kolejna - niespotykana do tej pory - fala zatruć. Ta epidemia ma dwa powody. Po pierwsze, zaczęły się wakacje, po drugie, dwa tygodnie temu zmieniło się prawo. Mamy bardziej restrykcyjne przepisy, więc dilerzy starają się pozbyć nielegalnego towaru, nawet za kilka złotych. Od początku lipca obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - lista zakazanych substancji powiększyła się o 114 nowych pozycji. Część z nich była składnikami dopalaczy. Teraz traktowane są jak narkotyki. Zabronione jest ich wytwarzanie, posiadanie i sprzedaż. Sprzedawcy tych specyfików za wszelką cenę próbują jednak obejść obowiązujące w tym zakresie przepisy i zakazane substancje oferują w nielegalnej sprzedaży jako produkty kolekcjonerskie, odczynniki chemiczne czy kadzidła. Większość dopalaczy ma postać tabletek proszków lub mieszanek do palenia.

Obecna fala zatruć jest związana ze środkiem „Mocarz” -syntetycznym kannabinoidem, z którego robi się skręty. Jest 800 razy silniejszy niż zakazana w Polsce marihuana.

Problem w tym, że jego rzeczywisty skład, podobnie zresztą jak większości dopalaczy, jest nieprzewidywalny. To, co sprzedawane jest na Śląsku, może znacząco różnić się od towaru oferowanego przez podkarpackich dilerów. Bardzo ważna jest świadomość, że przyjmowania dopalaczy to igranie ze śmiercią , nawet minimalna ilość zażytego dopalacza może okazać się zbyt duża. Efektem może być nawet śmierć.

Co piąty pacjent po wyjściu z toksykologii wymaga zwykle jeszcze długiego leczenia psychiatrycznego ponieważ cierpi na depresję czy omamy. Większość chorych - często nawet po jednorazowym zażyciu dopalaczy - kwalifikuje się do leczenia odwykowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie w nowej fali zatruć nie notował zgłoszeń zatruć „MOCARZEM”. Jednocześnie inspekcja sanitarna jest w gotowości w zakresie walki z tzw. dopalaczami i stałym kontakcie z miejscowym szpitalem, policją oraz służbami celnymi. Stale prowadzona jest również działalność edukacyjna w tym zakresie. Materiały informacyjne rozpowszechniane będą na koloniach i obozach, w tych placówkach, w których inspekcja sanitarna przeprowadza rutynowe kontrole.