Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Sekcja Higieny Pracy

Do zakresu działania Sekcji Higieny Pracy należy rozpoznawanie i ocena czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w celu ochrony pracowników przed chorobami zawodowymi, rozpoznawanie ryzyka zawodowego dotyczącego niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych a w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych;
2) kontrola poprawności kart charakterystyki oraz oznakowania substancji i preparatów chemicznych wprowadzanych do obrotu, produkowanych, importowanych lub stosowanych w zakładach pracy na terenie powiatu brzozowskiego;
3) realizacja zadań tematycznych specjalnych zlecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynikających z przynależności do sieci CLEEN;
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z obowiązującego prawa;
5) zbieranie informacji i opracowywanie sprawozdań o legalnym handlu prekursorami;
6) współpraca z policją w sprawie prekursorów narkotyków;
7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach chorób zawodowych jako organ pierwszej instancji;
8) nadzór nad warunkami pracy w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi występującymi w nadzorowanych zakładach pracy na terenie powiatu;
9) nadzór nad warunkami pracy w kontakcie z czynnikami biologicznymi występującymi w zakładach pracy na terenie powiatu;
10) współpraca z administracją samorządową i państwową, Państwową Inspekcja Pracy w zakresie nadzoru nad warunkami pracy.

Data stworzenia : 2015-01-01 23:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2015-01-01 23:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-09 12:46 Osoba modyfikująca : Administrator