Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Ryzyko zawodowe - jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy

Ryzyko zawodowe ma na celu dokonania oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą na wszystkich stanowiskach pracy w zakładzie pracy.

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z obowiązków pracodawcy. Jej głównym celem jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz ochrona życia i zdrowia pracowników. Od sposobu przeprowadzenia tej oceny zależy w dużej mierze skuteczność funkcjonującego w organizacji systemu zarządzania bhp. Zaleca się przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego okresowo i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoja aktualność, a w szczególności: przy tworzeniu nowych stanowisk pracy, przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych), po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy, po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych. Sposób przeprowadzenia i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego zależy od wielkości organizacji i rodzaju zagrożeń. Proces przygotowania do oceny ryzyka zawodowego obejmować powinien: zapewnienie zasobów niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, wyznaczenie odpowiednich osób do przeprowadzenia oceny ryzyka, określenie potrzeb szkoleniowych i zapewnienie szkolenia osobom przeprowadzającym ocenę ryzyka zawodowego, określenie sposobu dokumentowania wyników oceny ryzyka zawodowego, określenie sposobu informowania pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego. Należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za planowanie i koordynowanie działań związanych z oceną ryzyka zawodowego w organizacji. Ocena ryzyka zawodowego obejmuje wszystkie stanowiska pracy, zarówno stacjonarne, jak i niestacjonarne.

W celu usprawnienia procesu przebiegu oceny ryzyka i skrócenia czasu jej przeprowadzania dopuszcza się, jeżeli to możliwe, wyróżnienie grup stanowisk, na których wykonywane są w tych samych warunkach te same zadania i na których występują te same zagrożenia.

 Do obowiązków pracowników służby bhp należy m.in. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. Jedną z najczęściej wybieranych metod oceny ryzyka zawodowego jest Risk Score, czyli metoda wskaźnika ryzyka.

Data stworzenia : 2019-10-09 12:48 Autor : Administrator Data publikacji : 2019-10-09 12:48 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-09 12:59 Osoba modyfikująca : Administrator