Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Oddział Laboratoryjny

    
Zakres wykonywanych badań przedstawia się następująco:

WODA

Woda z basenu:
• Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 36°C ± 2°C po 48 h
• Escherichia coli
• Pseudomonas aeruginosa

Woda do spożycia przez ludzi:
• Escherichia coli
• Bakterie grupy coli
• Enterokoki (paciorkowce kałowe)
• Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C ± 2 po 72 h

Fizykochemia:
• Żelazo ogólne
• Mangan ogólny
• Azotyny
• Azotany
• Jon amonowy
• Przewodność elektryczna właściwa
• pH
• Mętność
• Barwa
• Twardość*
• Glin*
• Smak*
• Indeks nadmanganianowy (utlenialność)*
• Zapach*


ŚRODOWISKO PRACY

• Drgania mechaniczne na stanowisku pracy o oddziaływaniu ogólnym
• Drgania mechaniczne na stanowisku pracy o oddziaływaniu miejscowym
• Hałas
• Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
• Pobieranie i oznaczanie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe
-frakcja wdychalna
-frakcja respilabilna


DIAGNOSTYKA MEDYCZNA:

• Wykrywanie i identyfikacja pałeczek Salmonella - Shigella w próbkach - wymaz z odbytu/kał pobranych od osób zdrowych, nosicieli, ozdrowieńców, osób ze styczności.

SPORALE*

OBJAŚNIENIA:
* badania nieakredytowane

 

UWAGA!!! Pobór próbek wody, próbek do badań na nosicielstwo oraz kontroli procesów sterylizacji dokonywany przez pracowników PSSE w Brzozowie jest nieakredytowany.