Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

1) wytyczanie kierunków oraz koordynowanie realizowanych w powiecie działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
2) organizowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej;
3) opracowanie i wdrażanie różnych przedsięwzięć prozdrowotnych takich jak:
a) programy profilaktyczno-edukacyjne;
b) akcje i kampanie prozdrowotne;
4) planowanie i dokonywanie ocen przedsięwzięć prozdrowotnych;
5) przygotowanie programów szkoleń, konferencji o tematyce prozdrowotnej oraz ich prowadzenie;
6) opracowanie materiałów edukacyjnych;
7) udostępnienie pomocy dydaktycznych, materiałów informacyjnych o tematyce prozdrowotnej oraz prowadzenia poradnictwa w tym zakresie;
8) współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, jednostkami specjalistycznymi służby zdrowia, z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz środkami masowego przekazu oraz komórkami merytorycznymi Powiatowej Stacji.


Konkursy w ramach programu "Trzymaj Formę"

 

Plastyczny

REGULAMIN

Załącznik_1 - Podkarpacie Trzyma Formę

Załącznik_2

 

Projekt Edukacyjny

REGULAMIN

Załącznik_1 - formularz zgłoszeniowy szkoły

Załącznik_2 - karta projektu

Załącznik_3 - sprawozdanie z realizacji projektu

Załącznik_4 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów udziału w Konkursie


 

Październik Miesiącem Zapobiegania Nowotworom

   W dniu 28 października br. w ramach realizacji programów Różowa Wstążeczka”,”Wybierz życie. Pierwszy krok” i Obchodów Dni Walki z Rakiem w Świetlicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie odbyła się impreza oświatowo-zdrowotna poświęcona problematyce nowotworowej. Impreza poprzedzona została happeningiem, w którym uczestniczyła młodzież z 3 szkół średnich w Brzozowie wraz

z opiekunami. Młodzież przemaszerowała niosąc przez miasto transparenty, balony itp. do PSSE w Brzozowie , gdzie na świetlicy wygłoszone zostały wykłady o w/wym tematyce.

Prelegentami były Panie Anna Świeca – Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Rzeszowie i Pani lek med. Agnieszka Okuła. W imprezie brali także udział uczniowie z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie wraz z opiekunem Panią Małgorzata Zajdel ,którzy swoim występem uświetnili całą imprezę. Impreza zakończyła się wręczeniem przez PPIS w Brzozowie- Marię Cecuła –Zajdel podziękowań , różowych róż i drobnych upominków dla wykładowcy, artystów i pedagogów szkolnych ,których sponsorami byli ;PSSE w Brzozowie, Kwiaciarnia „Orchidea” i Firma „Gran-Pik” w Brzozowie.

Spotkanie zakończyło się dystrybucją materiałów promujących badania profilaktyczne ; mammografię i cytologię przygotowanych przez WOK Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie .  

 

  

AKCJA LETNIA

RAZEM PRZECIWKO UZALEŻNIENIOM-W życiu dróg wiele jest , którą wybrać , jak iść…

Pod takim hasłem i z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej -Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Brzozowie- ogłoszony został konkurs plastyczny na „OAZIE” w Hłudnie . Opiekunami 57 osobowej grupy młodzieży w wieku 16-18 lat byli księża Bartłomiej Zakrzewski i Paweł Sobol. W/wym konkursie opiekunami poszczególnych grup byli następujący animatorzy ; Anna Sowa, Paulina Kasperowicz, Magdalena Rudzińska, Monika Szyszka i Piotr Babiarz .

W dniu 29 .07. 2015 r. w ramach podsumowania całej akcji odbyła się;

-prelekcja dotycząca tematyki uzależnień wygłoszona przez Panią Krystynę Przyczynek z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Brzozowie

-ocena prac plastycznych ogłoszonego w ramach akcji konkursu i wyłonienie zwycięzców

Powołana komisja w składzie; animatorki – Anna Sowa, Paulina Kasperowicz, Magdalena Rudzińska, Monika Szyszka i pracownik PSSE W Brzozowie; Małgorzata Szpiech –Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Brzozowie wyłoniła zwycięzców;

 

I miejsce - Wiktoria Krzan -Przeworsk

II miejsce - Sebastian Wasio -Jarosław

III miejsce – Łukasz Nowak -Rogóżno

 

Po wygłoszonej prelekcji i rozstrzygnięciu konkursu nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie wszystkim uczestnikom dyplomów i nagród przez PPIS w Brzozowie -Marię Cecuła -Zajdel i Panią Krystynę Przyczynek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie .

Podziękowania i drobne upominki otrzymali także księża i wszyscy animatorzy na „OAZIE”. Impreza o.z zakończyła się wręczeniem na ręce księży upominków słodkości dla wszystkich uczestników OAZY.

Sponsorami nagród w konkursie byli; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie ,Starostwo Powiatowe w Brzozowie ,Urząd Gminy w Nozdrzcu, WSSE w Rzeszowie, „Cukiernia” Pana Wacława Bieńczaka w Brzozowie.

,,Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!”

 W   tym roku Główny Inspektor Sanitarny rozpoczął w/wym. ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych". Kampania potrwa do końca 2016 roku. W ramach w/wym. programu  w powiecie brzozowskim w szkołach średnich   realizowany był także  program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
Celem kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy. Promocja  założeń, celów i tematyki kampanii „ Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” dot. profilaktyki uzależnienia od alkoholu, tytoniu i innych środków. Przedstawienie negatywnego wpływu używania alkoholu i  tytoniu  na zdrowie kobiety ciężarnej i jej dziecka ,ale nie tylko, bo też całej rodziny , a także uświadomienie znaczenia zdrowej diety i aktywności fizycznej. Wzmocnieniem dla działań kampanii  w mediach , były imprezy w środowiskach lokalnych. W dniu 19 czerwca 2015r. w ramach podsumowania w/wym. programów  i kampanii w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie odbyła się impreza ,w ramach której odbyły się wykłady i prezentacje podt; ”Jak budować szczęśliwe życie bez używek” poprzedzone happeningiem młodzieży szkół średnich. Prelegentkami  były Panie Krystyna Przyczynek i Pani Beata Wojtowicz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie .Kampania w powiecie brzozowskim skierowana została do  kobiet ciężarnych –uczestniczek szkoły rodzenia oraz ich partnerów przy Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie ,a także do kobiet przebywającym na Oddziałach Ginekologiczno-Położniczym, Noworodkowym  i Poradni „K” , a także do młodzieży szkół średnich .


PROGRAMY ANTYTYTONIOWE-Światowy Dzień bez Tytoniu

Tegoroczne obchody  „Światowego Dnia bez Tytoniu ”  odbyły się 29 maja  w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie  i były one połączone z powiatowym podsumowaniem Szkolnych Programów Antytytoniowych tj; „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę „ i „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Impreza  rozpoczęła się  powitaniem  wszystkich uczestników imprezy   przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie –Panią Marię Cecuła- Zajdel .W imprezie i udział wzięli  Dyrekcje i  nauczyciele wraz z dziećmi  z Przedszkoli realizujących program „Czyste powietrze wokół nas” - a także ich rodzice , dzieci ,młodzież  i  nauczyciele ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów –realizujących programy „Nie  pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Szczególnym  gościem była Pani Magdalena Pilawska - Kierownik  Referatu Promocji  Starostwa Powiatowego w Brzozowie ,która zaszczyciła nas swoją obecnością i pełniła funkcje przewodniczącej komisji  oceniającej występy dzieci ze Szkół Podstawowych biorących udział w konkursie na wiersz  podsumowujący program „Nie pal przy mnie proszę”. W skład komisji konkursowej wchodziły także Panie;  Maria Cecuła-Zajdel- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie , Ewa Anioł-Potoczna –Sekcja Dzieci i Młodzieży oraz Dorota Wolańska –Sekcja Epidemiologii ,pracownicy PSSE w Brzozowie .Impreza rozpoczęła się od występów dzieci w konkursie na wierszyk . Po wszystkich występach dzieci  komisja udała się na obrady . Wówczas dzieci z grupy Biedronki z Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi pod opieką Pani Celiny Wolanin przedstawiły nam przygotowaną inscenizacje  „Nie pal tato, nie pal mamo”. Po występie zostały ogłoszone przez komisje wyniki konkursów . Zwycięzcą  w konkursie„Nie pal przy mnie proszę ” został Dawid Blama ze Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Izdebkach .I miejsce w konkursie „Czyste powietrze wokół nas” zdobyła Amelia Tarasek –Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Brzozowie  II miejsce –Amelia Wojtowicz-Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Humniskach ,III miejsce –Nikola Gerlach-Przedszkole Nr 1 w Przysietnicy –natomiast I miejsce w konkursie „Znajdź właściwe rozwiązanie”- zdobyła Julia Podczaszy  z Gimnazjum w Haczowie . Wszyscy pozostali uczestnicy  konkursów  otrzymali nagrody i  dyplomy, których fundatorami byli prywatni sponsorzy, WSSE w Rzeszowie i PSSE w Brzozowie.

 Impreza zakończyła się wręczaniem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Brzozowie podziękowania i upominku słodkości dla grupy Biedronki-małych artystów ze wspaniały występ i uświetnienie całej imprezy . Podziękowania, także za realizacje programów dla szkół ,zostały  przekazane na ręce przedszkolnym i szkolnym koordynatorom.


 

TRZYMAJ FORMĘ

 

„Rodzino trzymaj formę „ tak brzmiało tegoroczne hasło IX edycji programu „Trzymaj formę” , której  podsumowanie odbyło się 7 maja  br. w  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie Udział w imprezie  wzięli ; Pani Magdalena Pilawska – Kierownik Referatu Powiatu  Starostwa w Brzozowie , Pani Renata Kwiecińska –pracownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół   Gminy Brzozów, Pani Grażyna Wdowiarz –Dyrektor  Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół   Gminy Haczów ,Pani  Zofia Kozłowska - Dyrektor  Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego  Szkół Gminy Dydnia , Pani Urszula Pruszyńska –Czaja  - Dyrektor  Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nozdrzec, Pani Maria Wrona –Kierownik Referatu Oświaty   z Gminy Jasienica Rosielna, przedstawiciel mediów lokalnych – Pani  Anna Kałamucka -Gazeta Powiatowa i Pani Emilia Wojcieszek –Wiadomości Brzozowskie  oraz  koordynatorzy szkolni programu  i  młodzież  ze szkół podstawowych i gimnazjów  biorących udział w programie. Tegoroczna edycja  programu  realizowana była   w 28 gimnazjach i 3 szkołach podstawowych w naszym powiecie  przez nauczycieli , pedagogów szkolnych przy współpracy dyrekcji szkół i higienistek  szkolnych .Celem programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród  młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety . W tym roku  program realizowany  był   w szkołach     z wykorzystaniem     różnych    form oświatowo-zdrowotnych min.  pogadanek, wykładów, testów sprawnościowych, zawodów sportowych , imprez szkolnych , spotkań z rodzicami  , pokazów zdrowej żywności połączonych z poczęstunkami   ,oddziaływań wizualnych , dystrybucji materiałów  itd. Jedną z form podsumowujących szkolną ,a także powiatową edycję programu był konkurs plastyczny „Rodzino trzymaj formę” ,którego ogłoszenie wyników  nastąpiło   w ramach imprezy. Impreza rozpoczęła się powitaniem wszystkich uczestników  imprezy i zaproszonych gości przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie –P. Marię Ceculę-Zajdel  . Następnie  młodzież z Gimnazjum Nr 1  z Brzozowa pod kierunkiem Pani Małgorzaty Zajdel-pedagoga szkolnego przedstawiła przygotowaną   inscenizację. Kolejnym punktem imprezy było rozstrzygnięcie w/wym . konkursu . Zwycięzcą konkursu plastycznego została Emilia Filak –Gimnajzum w Jasionowie. Nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu .Fundatorami nagród dla uczestników konkursu ,dla szkół realizujących program i szkolnych koordynatorów byli;  Starosta Brzozowski  , Burmistrz,  Wójtowie  Gmin oraz  PSSE  w Brzozowie .

Spotkanie zakończyło się wręczeniem podziękowań dla młodzieży występującej z Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie i zrobieniem wspólnych zdjęć ,a także  podziękowaniem wszystkim uczestnikom za udział w imprezie oświatowo-zdrowotnej podsumowującej IX edycje programu „TRZYMAJ FORMĘ” .

Światowy Dzień bez Tytoniu

    31 maja to ważna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu.  Na kwestię skutków inhalacji dymu tytoniowego zwraca uwagę Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii.

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu przyświeca hasło

STOP NIELEGALNEMU OBROTOWI WYROBAMI TYTONIOWYMI”.

które ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na kwestię zdrowotnych, społecznych
i ekonomicznych konsekwencji tego zjawiska, które stanowi zagrożenie dla podstawowego celu Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, jakim jest zmniejszenie konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu nielegalny obrót określa jako „wszelkie praktyki lub postępowanie zabronione przepisami prawa, związane z produkcją, przewozem, odbiorem, posiadaniem, dystrybucją, sprzedażą lub kupnem, łącznie z wszelkimi praktykami lub postępowaniem, których zamiarem jest ułatwienie takiego działania”.

Jednocześnie Strony Konwencji uznają, że „usunięcie wszelkich form nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, łącznie z przemytem, nielegalną produkcją i podrabianiem, jak również opracowanie i wprowadzenie w życie przepisów prawa krajowego w tym zakresie (…) stanowią istotne elementy działań na rzecz ograniczenia użycia tytoniu”. Stanowisko takie wynika z faktu, iż nielegalny handel wyrobami tytoniowymi:

1. Jest problemem gospodarczym.

Roczne straty finansowe dla budżetu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich z tytułu niepobranych należności podatkowych Biuro OLAF Komisji Europejskiej (Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) szacuje na co najmniej 10 mld euro, natomiast Europol (Europejski Urząd Policji) ocenia na 12,5 mld euro. Ministerstwo Finansów i Służba Celna w „Strategicznym Planie Kontroli na 2014 r.” straty krajowego budżetu z tytułu niepobranej akcyzy na papierosy szacowały na poziomie 2,7 mld zł, zaś w przypadku tytoniu do palenia, cygar
i cygaretek – na 1,9 mld zł (łącznie 4,6 mld zł). Dodatkowo wprowadzanie na rynek tytoniu bez akcyzy generuje straty finansowe przedsiębiorców spowodowane nieuczciwą konkurencją
i spadkiem sprzedaży wyrobów legalnych
.

2. Stanowi zagrożenie dla zdrowia obywateli.

Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko nowotworów oraz chorób układu krążenia i układu oddechowego. Jeżeli dodamy do tego konsumpcję wyrobów gorszej jakości niewiadomego pochodzenia, zagrożenie staje się jeszcze większe. Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi szkodzi także politycznym inicjatywom ukierunkowanym na ograniczenie konsumpcji wyrobów tytoniowych (w szczególności wśród grup szczególnie podatnych, takich jak młodzież i osoby o niskich dochodach). Jak pokazują badania, odsetek dorosłych osób palących w Polsce nie ulega istotnym zmianom, pomimo spadku popytu na legalne wyroby tytoniowe, za co odpowiedzialna jest szara strefa.

3. Jest zagrożeniem dla prawa i porządku publicznego.

Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi jest działalnością niskiego ryzyka, która przynosi wysokie zyski i w związku z tym jest szczególnie atrakcyjna dla zorganizowanych grup przestępczych, co sprzyja wzmacnianiu już istniejących i powstawaniu nowych szajek, oddziałujących w negatywny sposób na różne obszary funkcjonowania państwa i stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Poza tym produkcja, handel i konsumpcja wyrobów tytoniowych jest regulowana przez polskie i unijne prawo zgodnie z potrzebami ochrony zdrowia, a wyroby tytoniowe z nieoficjalnego źródła nie są produkowane zgodnie z wymogami prawodawstwa tytoniowego.

Niezgodny z przepisami handel wyrobami tytoniowymi nie ogranicza się tylko do UE, ale jest problemem ogólnoświatowym. Szacuje się, że 12% globalnego handlu papierosami wynika
z nielegalnego obrotu. Polska ze względu na swoje położenie geograficzne jest zarówno krajem docelowym, krajem pochodzenia nielegalnych wyrobów tytoniowych, jak też krajem tranzytowym dla nielegalnych papierosów przeznaczonych na rynki zachodniej UE. Wielkość szarej strefy wyrobów tytoniowych trzy lata temu szacowana była na ok. 13% całego rynku, obecnie jest to ok. 25%,
a w województwach wschodnich nawet 50%
całości sprzedaży. Z uwagi na systematyczny wzrost niezgodnego z prawem handlu wyrobami tytoniowymi, niezbędne jest podjęcie działań prewencyjnych, służących przede wszystkim ograniczeniu przemytu papierosów i szlaków tranzytowych na obszarze Polski oraz nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych w kraju, realizowane przede wszystkim przez Służbę Celną, Straż Graniczną, Policję i organy kontroli skarbowej.

Wspierając wysiłki służb mundurowych w tym zakresie, Państwowa Inspekcja Sanitarna jako instytucja stojąca na straży zdrowia publicznego, włącza się w realizację polityki ograniczenia konsumpcji wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, służących uświadamianiu o skutkach zdrowotnych narażenia na dym tytoniowy.

 Opracowano na podstawie:

 1. Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu

 2. Komunikat Komisji Do Rady I Parlamentu Europejskiego „Intensyfikacja walki z przemytem papierosów i innymi formami nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi — Kompleksowa strategia UE”

 3. Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi w Polsce w latach 2011-2012 (www.mf.gov.pl)

 4. Strategia działania Służby Celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata 2012-2015 (www.mf.gov.pl)

 5. Przemyt papierosów w Polsce i krajach ościennych (www.mf.gov.pl)

                                                             

 

Konkurs wiedzy na temat HIV i AIDS
dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę organizowany w ramach kampanii edukacyjnej
„Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”


Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, ma przyjemność zaprosić Panie do wzięcia udziału w Konkursie wiedzy na temat HIV i AIDS dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę organizowanym w ramach kampanii edukacyjnej „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka”.

Ideą Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat HIV i AIDS oraz zwiększenie świadomości dotyczącej testowania w kierunku HIV wśród kobiet, a dzięki temu zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród nowo narodzonych dzieci.

W konkursie mogą brać udział młode mamy, kobiety planujące macierzyństwo oraz inne kobiety w wieku prokreacyjnym.

Przedmiotem konkursu jest wykazanie się wiedzą na temat HIV i AIDS w kontekście macierzyństwa przez udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe umieszczone na stronie internetowej http://www.aids.gov.pl/kampanie/1test.2zycia/ w Strefie dla kobiet.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać na adres konkurs@centrumaids.pl do 22 maja 2015 r.

26 maja wśród wszystkich prawidłowo wypełnionych zgłoszeń Krajowe Centrum ds. AIDS wylosuje 50 Pań, które otrzymają nagrodę – książkę „Córeczka” autorstwa Liliany Fabisińskiej.

Zamieszczony na stronie Regulamin określa szczegółowo warunki uczestnictwa w konkursie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony kampanii „Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™” – znajdują się na niej informacje, które pomogą w udzieleniu prawidłowych odpowiedzi w teście wiedzy.

Zapraszamy Panie do udziału w konkursie!

Krajowe Centrum ds. AIDS

Agenda Ministra Zdrowia

 

Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela:

Anna Kaczmarek, a.kaczmarek@aids.gov.pl, tel. 22 331 77 81


„Światowy Dzień Zdrowia”

 

  Tegoroczne obchody  „Światowego Dnia Zdrowia  ” ,którego  hasło brzmiało-„Bezpieczeństwo żywności” odbyły się  31 marca   w PSSE w Brzozowie i były  połączone

 z  podsumowaniem programu „Moje dziecko idzie do szkoły”. Udział w obchodach  wzięli przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji  w Brzozowie –asp.  Anna Karaś , asp. Wiesław Jurek ,przedstawiciele PSSE w Brzozowie ;P.Urszula Walków - Sekcja Higieny Żywienia i Żywności , Małgorzata Szpiech i Beata Wojtowicz – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Brzozowie , dzieci klas I z  szkół podstawowych  gminy Brzozów ,które brały udział w konkursie plastycznym organizowanym przez  tut. Stację ,a które przybyły na w/wym.  imprezę wraz ze szkolnymi koordynatorami programu, rodzicami i opiekunami Zaproszenie na imprezę przyjęła  klasa I c  ze Szkoły Podstawowej Nr 2  w Przysietnicy  wraz z Panią Agatą Rzepką ,która przygotowując część artystyczną dotyczącą  Światowego Dnia Zdrowia  uświetniła  całe obchody .

Impreza   rozpoczęła  się  od powitania   wszystkich uczestników imprezy ,następnie w/wym. przedstawiciele Policji wygłosili zakończoną rozdawnictwem  odblasków  ,prelekcję na temat „Bezpieczeństwa dziecka  na drodze” .Temat zdrowej i bezpiecznej żywności wszystkim uczestnikom przedstawiła w przygotowanej przez siebie prezentacji P. Urszula Walków. Kolejnym punktem imprezy oz. była inscenizacja  ,przedstawiona przez uczniów z Przysietnicy .Następnie odbyło się  rozstrzygnięcie   konkursu plastycznego  ,którego hasło brzmiało   ”Odblask przypięty i jabłko w plecaku –tak trzymaj pierwszaku!

  I tak w  konkursie  nagrodzeni zostali ;

 

I miejsce – Nikol Pelc– Szk. Podst. Turze Pole

 

Weronika Prajsnar- Szk. Podst . Zmiennica

Sandra Caban- Szk. Podst. Brzozów

Oliwia Szuba   –Szk.  Podst. Humniska Nr 2

Julia Szczepek   - Szk. Podst. Nr 2 Przysietnica

Małgorzata Cierpiak - Szk. Podst. Brzozów

Wiktor Lorenc- Szk.Podst. Górki

Tymon Siwak  - Szk. Podst. Brzozów

Bartosz Miszczyszyn- Szk. Podst. Nr1 Humniska

 

Impreza zakończyła się wręczaniem  dyplomów ,drobnych upominków i słodkości dla małych artystów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy .


 

Światowy dzień zdrowia 2015 – Bezpieczeństwo żywności

 

Każdego roku Światowa Organizacja Zdrowia wybiera priorytetowy obszar ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego, jako temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia, który przypada na dzień 7 kwietnia, w rocznicę powstania WHO.

W 2015 r. tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia będzie bezpieczeństwo żywności, które jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę i wielu interesariuszy, w tym rządów, społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i agencji międzyrządowych.

Bezpieczeństwo żywności leży u podstaw bezpieczeństwa żywnościowego, jednak pomiędzy jednym a drugim występują różnice. Bezpieczeństwo żywności to obszar działań związanych ze zdrowiem publicznym mających na celu zapewnienie konsumentom ochrony przed ryzykiem zatrucia żywności i chorobami przenoszonymi drogą pokarmową o przebiegu ostrym i przewlekłym. Niebezpieczna żywność może prowadzić do wielu problemów ze zdrowiem, takich jak biegunki, choroby wirusowe (pierwsze przypadki zakażenia wirusem Ebola związane były ze skażonym mięsem pozyskiwanym z dzikich zwierząt), problemy z płodnością, zaburzenia rozwoju i nowotwory. Bezpieczeństwo żywności jest więc warunkiem koniecznym bezpieczeństwa żywnościowego.

Stale pojawiają się nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Zmiany w produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności (intensywne rolnictwo, globalizacja handlu żywnością, działalność zakładów zbiorowego żywienia i posiłki sprzedawane na ulicy), zmiany środowiskowe, pojawianie się nowych bakterii i toksyn, oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe - wszystkie te czynniki zwiększają ryzyko skażenia żywności. Większa intensywność podróżowania i rozwój handlu zwiększają prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się skażenia.

Światowa Organizacja Zdrowia pomaga i zachęca wszystkie kraje do zapobiegania, wykrywania i odpowiedniego reagowania na epidemie chorób przenoszonych drogą pokarmową, zgodnie z Kodeksem Żywnościowym (Codex Alimentarius), zbiorem międzynarodowych norm dotyczących żywności, wytycznych i praktyk w zakresie wszystkich głównych artykułów spożywczych. Uznając bezpieczeństwo żywności za problem interdyscyplinarny i przedmiot wspólnej odpowiedzialności, Światowa Organizacja

Zdrowia z zadowoleniem przyjmuje udział w kampanii niepublicznych sektorów zdrowia (rolnictwo, handel, środowisko, standaryzacja) i szuka wsparcia ze strony głównych międzynarodowych i regionalnych agencji i organizacji zajmujących się żywnością, udzielaniem pomocy w kryzysowych sytuacjach i edukacją.

Światowy Dzień Zdrowia 2015 to okazja do uświadomienia rządom, producentom, przedsiębiorstwom handlowym i społeczeństwu, jak duże znaczenie ma bezpieczeństwo żywności i jaką rolę każdy z tych podmiotów może odgrywać w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, która trafia na talerze konsumentów.


 

Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test –

akcja profilaktyczna Krajowego Centrum ds. AIDS

 

Z okazji zbliżających się WALENTYNEK, obchodzonych 14 lutego, Krajowe Centrum
ds. AIDS zachęca przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu
w kierunku HIV.

Na co dzień troszczymy się o zdrowie – zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub naszej Walentynki. Dlaczego więc nie wykonać testu
w kierunku HIV? Nie powinien być to test wierności partnera czy partnerki, ale standardowy element budowania poczucia bezpieczeństwa w związku.

Lista wszystkich punktów konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), w których można bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania zrobić test w kierunku HIV, znajduje się na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.

Jednym z elementów walentynek jest wzajemne wręczanie sobie upominków. Z myślą
o tym Krajowe Centrum ds. AIDS przygotowało elektroniczną pocztówkę z krótką informacją o testowaniu, którą można wysłać wybranej osobie. Wystarczy jedynie wpisać życzenia i adresata w edytowalną wersję kartki, a następnie dołączyć ją do wiadomości
e-mail. Kartkę walentynkową można pobrać ze strony www.aids.gov.pl.

Zachęcamy Państwa do rozpowszechniania naszej inicjatywy: rozsyłania kartki walentynkowej drogą e-mailową, w wersji drukowanej, zamieszczenia informacji
na stronach internetowych oraz wszelkich innych form aktywności, które mogłyby promować walentynkową akcję profilaktyczną.

Wierzymy, że wspólnie uda nam się skutecznie zachęcać do testowania i tym samym promować prozdrowotne zachowania.

 

Projekt graficzny i hasło powstały w wyniku konkursu zorganizowanego dla uczniów szkół ponadpodstawowych przez Krajowe Centrum ds. AIDS w 2013 r. Autorką grafiki jest Ida Kwaśnica, a pomysłodawcą hasła zachęcającego do wykonania testu – Kacper Lasota.

 

Dodatkowych informacji w tej sprawie udzielają:

Iwona Gąsior, i.gasior@aids.gov.pl, tel. 22 331 77 82

Anna Kaczmarek, a.kaczmarek@aids.gov.pl, tel. 22 331 77 81

 


Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!

 

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty,  billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Wzmocnieniem dla działań w mediach będą imprezy w środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a także poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny.

Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

 

Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na wdychanie dymu tytoniowego w domu.

O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne.

Niepokojącym jest również fakt, że aż 56,5% kobiet ciężarnych nie uzyskało od lekarza informacji na temat skutków spożycia alkoholu w ciąży. Co gorsza, 1,4% Polek dowiadywało się w gabinecie lekarskim, że picie małej ilości alkoholu w ciąży jest dopuszczalne lub nawet zalecane. W konsekwencji w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi.

 

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego wartość dofinansowania Projektu przez stronę szwajcarską wynosi 85% i obejmuje kwotę 3 438 691 CHF (10 587 730 PLN), pozostałe 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Więcej informacji na stronach: www.zdrowiewciazy.pl oraz www.e-stawiamnazdrowie.pl

 


 

 

 


 


 

 

 

„PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”
realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

 

Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera w Łodzi oraz Instytutem Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie w ramach zawiązanego partnerstwa rozpoczął realizację Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Program potrwa 5 lat, a jego głównym celem będzie ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym. W ramach programu zorganizowane zostaną: szkolenia dla personelu medycznego oraz nauczycieli, programy edukacyjne dla szkół ponadgimnazjalnych oraz zakładów pracy, a także elektroniczna platforma edukacyjną i kampania społeczna.

 

Badanie GIS z 2009 roku pokazało, że wśród kobiet palących w ciąży odsetek wcześniaków wyniósł 11%, a u nigdy nie palących 7%. Kobiety palące rodziły dzieci z niedowagą dwukrotnie częściej (12%). Kobiety nigdy niepalące rodziły dzieci o niskiej wadze urodzeniowej jedynie w 5%.

 

Do najczęstszych skutków picia alkoholu przez ciężarne należały: przedwczesny poród u 11% (wśród niepijących badanych przedwczesny poród wystąpił u 8% kobiet), niska waga urodzeniowa u 14% dzieci (wśród dzieci matek niepijących było to 6%), niższa punktacja w skali Apgar. Wady wrodzone miało aż 16% dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży, u pozostałych dzieci stwierdzono tylko w 2% występowanie tych wad.

 

Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostali Partnerzy Programu zakładają, że wielopłaszczyznowe działania szkoleniowe i edukacyjne oraz kilkuletnia kampania społeczna przyczynią się do zmiany zachowań zdrowotnych przyszłych matek oraz poprawy zdrowia ich potomstwa.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 
606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.


 

 

KOMPONENTY PROJETU REALIZOWANE PRZEZ PION OŚWIATY ZDROWOTNEJ 

I PROMOCJI ZDROWIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM:

 

 

 


Szkolenia:

 

 • dla koordynatorów wojewódzkich i powiatowych ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych,

 

 • dla nauczycieli realizujących program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych.


 

 

 


Realizacja działań edukacyjnych skierowanych do grup docelowych:

 

 • program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych,

 

 • kampania społeczna i medialna (konferencje , eventy itp.)

 

 • ewaluacyjne badania ankietowe na oddziałach ginekologiczno-położniczych, przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 


Ponadto dostępna będzie platforma internetowa - system elektronicznego monitorowania i promocji zdrowia (sempz):

 

 • Info-SEMPZ - główna strona projektu - działania informacyjne (internetowa kampania medialna) skierowane do odbiorców wszystkich działań oraz partnerów w projekcie,

 

 • Learn-SEMPZ - platforma e-learningowa - szkolenia kadr medycznych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (młodzież w wieku 14-19 lat), ok. 6600 kont e-learningowych,

 

 • Edu-SEMPZ - platforma edukacyjna - działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup docelowych (nieograniczona liczba odbiorców).