Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzozowie

Ogólnopolski program edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ!”

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” w latach 2018 – 2021 .Założenia ogólne

 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

 2. Program może być realizowany w gimnazjach oraz w szkołach podstawowych.

 3. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu – metodzie dydaktycznej bazującej na dobrowolnym zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i środowisk lokalnych.

 4. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.

 5. Projekty realizowane w ramach programu powinny służyć jednocześnie promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego, sposobu odżywiania się młodzieży.

 6. Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego stylu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.
  Projekty powinny łączyć aktywność uczniów, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekty powinny się zakończyć prezentacją uzyskanych rezultatów.

 7. Przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu „Trzymaj Formę!” nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.

 8. Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu.

 9. Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych. 

 10. Projekty powinny składać się z czterech etapów – przygotowania, planowania, realizacji
  i prezentacji. Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach. Podczas przygotowania uczniowie wspólnie z nauczycielem opracowują tematy i cele projektu, później planują pracę, opracowują harmonogram i kryteria wykonania i przedstawiają rezultaty.

 11. Po zakończeniu realizacji każdej edycji programu „Trzymaj Formę!”, szkolni koordynatorzy sporządzają sprawozdanie w formie elektronicznej opisujące wykonanie programu.  Na poziomie krajowym organizatorzy programu dokonają podsumowania i oceny realizacji programu, która będzie podstawą propozycji zmian kolejnej edycji programu.

 Materiały do programu

-poradnik dla nauczyciela

-scenariusze zajęć

-ulotka dla rodziców

-broszura dla uczniów

 

Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym.

Materiały dot. programu

 

Program edukacyjny „WYBIERZ ŻYCIE – PIERWSZY KROK”

 

Celem głównym programu jest zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV
  w jego powstawaniu;

 • Kształtowanie świadomości na temat czynników zwiększających ryzyko raka szyjki macicy;

 • Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie;

 • Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym;

 • Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

Materiały dot. programu

-ocena programu dla szkolnego programu edukacyjnego

-ankieta dla uczniów

 

Program „Różowa wstążeczka”

Celem programu jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi oraz uświadamianie kobietom, że wcześnie wykryta choroba jest wyleczalna i że one same powinny zadbać o swoje zdrowie.

 

Program Znamię! Znam je?

Celem programu jest budowanie świadomości wśród młodzieży na temat zagrożeń wynikających z zachorowalności na czerniaka, a także potrzeby profilaktyki i wczesnego wykrywania tego nowotworu. W materiałach edukacyjno-informacyjnych dla nauczycieli i uczniów znalazły się m.in. konspekt lekcji edukacyjnej, ulotka i plakat edukacyjny, quiz – gra interaktywna „Czy rozpoznasz czerniaka?” oraz film edukacyjny na temat samobadania skóry, przygotowany specjalnie z myślą o młodzieży w wieku 15-18 la

 

 

Program „ARS – czyli jak dbać o miłość?”

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w czasie 6 godzin lekcyjnych (minimum), istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji programu, jednakże górną granicą jest 12 godzin lekcyjnyc

Materiały edukacyjne:

-Prezentacja: o programie „ARS, czyli jak dbać o miłośc?”

-Plakat: program „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

-Podręcznik do programu ARS

-Ulotka dla rodzica: środki psychoaktywne

-Ulotka dla ucznia: środki psychoaktywne

-Kwestionariusz ankiety dla szkolnego koordynatora-VI edycja

-Kwestionariusz ankiety dla ucznia-VI edycja

Program edukacyjny Podstępne „WZW”

Program edukacyjny przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest odpowiedzią na wciąż pojawiające się przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych a także umożliwiającej  rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Materiały edukacyjne

-kwestionariusz koordynatora szkolnego

Data stworzenia : 2019-10-11 15:00 Autor : Administrator Data publikacji : 2019-10-11 15:00 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-15 11:50 Osoba modyfikująca : Administrator